کارگاه‌های آموزشی

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/workshop-poster-social-media.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/zargarpour-Fa.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/Samaee-Fa.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/Safdari-Fa.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/Golnam-Fa.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/gholamlou-Fa.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/Javadi-Fa.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/Sadabadi-Fa.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/Sadr-ghazi-Fa.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

88615889- 021
89780758- 021
دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری