نظرسنجی کنفرانس 1400

  • کارگاه‌ها
  • سخنرانی‌ها
  • نشست‌های تخصصی
  • کل کنفرانس
کارگاه‌ها

توسعه بازار محصولات از مسیر همکاری های فناورانه،تجربه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از رویا تا واقعیت


پیاده سازی مدل اهداف و نتایج کلیدی در کسب و کار


مقدمه ای بر سیستم های نوآوری و گذار پایدار


اقتصاد پلتفرمی: فرصت ها و ریسک ها برای کسب و کار و سیاست گذاری


گزارش اقلیت: تحلیل نوآوری های فناورانه


خلق هم آوایی در سرمایه های انسانی سازمان


ارزیابی فناوری: طراحی مسئولانه


نوآوری باز در دوران پسا کرونا

سخنرانی‌ها

موضوعات تحقیقات موجود در زمینه رشد اقتصادی دانش بنیان


نقش نظام مالکیت فکری در گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر شواهدی از کشور ترکیه


اقتصاد بنیادی


رهیافت گزینی برای رشد نمایی، در جستجوی ایکاروس


ثروت آفرینی از طریق ایجاد بنگاه های اقتصادی بزرگ مقیاس،تجربه میدکو


سیاست ها و قوانین کارآفرینی، مانع زدایی یا مانع تراشی در مسیر اقتصاد دانش بنیان


دانش یا تکنولوژی؟عامل اصلی بهبود عملکرد مالی و رقابت پذیری بنگاه ها کدام است؟


بوم مرز نوآوری بجای بوم سازگان نوآوری


از خدمت به فناوری تا فناوری در خدمت

نشست‌های تخصصی

پارادایم های نوظهور در سیاستگذاری فناوری و نوآوری با تاکید بر فرارسی فناورانه از منظر رویکرد گذارهای پایدار صنعت فولاد ایران و سوئد


پنجره فرصت نوآوری؛ سودآوری و رقابت پذیری در محیط پرتلاطم صنعت نفت ایران


چالش های توسعه نوآوری و فناوری در صنعت لوازم خانگی


نقش فناوری های مبتنی بر سیستم عامل در توسعه خودروهای هوشمند


رشد اقتصاد دانش‌بنیان در گرو توسعه صادرات دانش‌بنیان


جای خالی طراحی بومی، بازیگران بزرگ و Total Solutionner ها در اکوسیستم نوآوری معدن و صنایع معدنی ایران


نسل لبه: دیجیتال های مادرزاد


همکاری‌های‌ فناورانه ایران و چین، مسیر پیموده شده، مسیر پیش‌رو

کل کنفرانس

نظر سنجی کل کنفرانس