با بزرگترین رویداد سالانه مدیریت نوآوری و فناوری همراه شوید

با حمایت از بزرگ‌ترین گردهم‌آیی مدیران، متخصصان و پژوهشگران حوزه مدیریت فناوری و نوآوری، ضمن کمک به پیشرفت ملی، نام سازمان و کسب‌وکار خود را با نوآوری و توسعه فناوری گره بزنید. برگزار کننده این کنفرانس، انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری است که سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است.

طرح طلایی

 • 50،000،000 تومان
 • حضور رایگان 30 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی کنفرانس
 • ایجاد فرصت ارائه یک سخنران علمی مرتبط با موضوع کنفرانس به صورت موردکاوی و ارائه تجربه
 • معرفی سازمان توسط مجری کنفرانس و پخش 3 دقیقه تبلیغات (تیزر) سازمان در سالن های کنفرانس
 • امکان حضور 2 نفر از مدیران ارشد سازمان در جلسه اختصاصی با اعضای هیات رئیسه کنفرانس و دریافت لوح یادبود کنفرانس در این جلسه
 • اختصاص 100 %تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس(نمایشگاه مجازی)
 • معرفی سازمان به همراه تیزر و بروشور تبلیغاتی آن به شرکت کنندگان
 • قراردادن لوگو سازمان حامی در سن سالن اصلی و درج در اتاق های وبینار
 • اختصاص یک صفحه معرفی سازمان در کتاب کنفرانس (در صورت انتشار)
 • معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس تا یک ماه پس از برگزاری کنفرانس
 • معرفی سازمان در شبکه های مجازی کنفرانس
 • درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس
 • درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس
 • درج نشان سازمان روی کارت ورود به کنفرانس
 • درج نشان سازمان بر لوح های اعطایی کنفرانس و گواهینامه حضور در کنفرانس
 • اعطای 2 صفحه تبلیغات رایگان در ویژه نامه کنفرانس (در صورت انتشار)
ثبت و پرداخت
طرح نقره‌ای

 • 30،000،000 تومان
 • حضور رایگان 20 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی کنفرانس
 • معرفی و پخش2 دقیقه تبلیغات (تیزر) سازمان در سالن های کنفرانس
 • اختصاص 100 %تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس(نمایشگاه مجازی)
 • معرفی سازمان به همراه تیزر و بروشور تبلیغاتی آن به شرکت کنندگان
 • معرفی سازمان در شبکه های مجازی کنفرانس
 • قراردادن لوگو سازمان حامی در سن سالن اصلی و درج در اتاق های وبینار
 • اختصاص یک صفحه معرفی سازمان در کتاب کنفرانس (در صورت انتشار)
 • معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس تا تاریخ برگزاری کنفرانس
 • درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس
 • درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس
 • اختصاص یک صفحه تبلیغات رایگان در ویژه نامه کنفرانس(در صورت انتشار)
ثبت و پرداخت
طرح برنزی

 • 20،000،000 تومان
 • حضور رایگان 10 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی کنفرانس
 • معرفی و پخش 1 دقیقه تبلیغات (تیزر) سازمان در سالن های کنفرانس
 • اختصاص 100 %تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس (نمایشگاه مجازی)
 • معرفی سازمان در شبکه های مجازی کنفرانس
 • معرفی سازمان به همراه تیزر و بروشور تبلیغاتی آن به شرکت کنندگان
 • معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس تا تاریخ برگزاری کنفرانس
 • اعطای لوح تقدیر به سازمان در سالن اصلی کنفرانس
 • درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس
 • درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس
ثبت و پرداخت
نشست‌های تخصصی

 • 10،000،000 تومان
 • حضور رایگان 5 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی کنفرانس
 • معرفی و پخش 1 دقیقه تبلیغات (تیزر) سازمان در سالن های کنفرانس
 • اختصاص 100 %تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس (نمایشگاه مجازی)
 • معرفی سازمان در شبکه های مجازی کنفرانس
 • معرفی سازمان به همراه تیزر و بروشور تبلیغاتی آن به شرکت کنندگان
 • معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس تا تاریخ برگزاری کنفرانس
 • اعطای لوح تقدیر به سازمان در سالن اصلی کنفرانس
 • درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس
 • درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس
ثبت و پرداخت