جلسات کمیته علمی و هیات رییسه

برنامه ریزی کنفرانس سیزدهم در جلسات هیات رییسه و کمیته علمی

از اسفند ماه سال 97 تا پایان مرداد 98 بیش از 4 جلسه هیات رییسه کنفرانس و 3 جلسه کمیته علمی کنفرانس برگزار شده است که به مواردی همچون تعیین زمان و محل برگزاری، موضوع و محورهای کنفرانس، زمان بندی اعلام فراخوان و دریافت مقالات و چگونگی برنامه ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی اختصاص داشته است که خروجی هر یک از این جلسات به تناسب موضوع در شبکه های اجتماعی مرتبط با انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران به اطلاع مخاطبین کنفرانس رسانده شده است.