عنوان سخنرانی
17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2016/01/Prof.-Giuseppe-Damante-6th-International-10th-National-Conference-On-Management-Of-Technology-160x160.jpg

پروفسور جوزپه دامانته

رئیس دفتر انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشکی اودینه ایتالیا، ایشان همچنین مسئولیت مدیریت، کنترل و ارتباط شرکت‌های زایشی و پارک های علمی و فناوری با دانشگاه علوم پزشکی اودینه ایتالیا را بر عهده دارد.

تخصص

ژنتیک پزشکی، فعالیت‌های بالینی، زیست‌فناوری و بکارگیری فن‌آوری‌های نوآورانه در زیست‌شناسی مولکولی و خواص سلولی و مولکولی سرطان.