مقالات پوستری

چهاردهمین کنفرانس ملی و دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پوستر-خان-احمدلو.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پوستر-ذاکری-1.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پوستر-ذاکری-2.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پوستر-سریزدی.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پوستر-صحاف.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پوستر-لطفی.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پوستر-هاشمی.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/پوستر-رجایی-1.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png