پروفسور وﯾﻢ وﻧﻬﻮرﺑﮏ، استاد نوآوری دیجیتال و کارآفرینی در مدرسه کسب و کار سورری انگلستان و استاد مدعو مدرسه کسب و کار ایسد اسپانیا، در سخنرانی خود تحت عنوان “فناوری‌های دیجیتال، نوآوری در مدل کسب‌وکار و مدیریت اکوسیستم نوآوری” تاکید کردند که فناوری‌های دیجیتال در حال تحول هستند و اکوسیستم‌های نوآوری در صنایع مختلف روزبه‌روز پیچیده‌تر خواهند شد. آقای وﻧﻬﻮرﺑﮏ در پژوهش‌های اخیر خود سه صنعت انرژی، مراقبت‌های بهداشتی و کشاورزی دقیق را مورد بررسی قراردادند تا اشکال جدید همکاری در اکوسیستم نوآوری این صنایع را بازبینی کنند. وﻧﻬﻮرﺑﮏ در سخنرانی خود فناوری‌های دیجیتال را به دودسته تقسیم کرد: 1. فناوری‌های دیجیتال سنتی (مانند Uber و Airbnb) 2. فناوری‌های دیجیتال جدید (مانند Phillips و …) و تفاوت‌های این دو ساختار را موردبررسی قرارداد. همچنین به تفضیل در خصوص ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های ساختار اکوسیستم نوآوری متأثر از فناوری‌های دیجیتال جدید با ذکر نمونه‌ها و پروژه‌های واقعی پرداخت و پیامدهای تغییر فرآیندهای تجاری را برشمر. در پایان وی راهکارهایی را برای مدیریت اکوسیستم‌های نوآوری سنتی (مدیریت اکوسیستم های تک قطبی) و جدید (مدیریت اکوسیستم چند قطبی) ارائه نمود.

http://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/12/panels-8.jpg
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/10/MSRT-REV04-n.png

با ما در ارتباط باشید …

021-88615889
021-89780758
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/ISC-Rev03.png