اعضای کمیته اجرایی

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-30-at-01.21.58-160x160.jpeg

فرانک باوفا صفت

کارشناس امور پنل ها
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-30-at-01.22.11-160x160.jpeg

سمانه محبعلی زاده

امور اجرایی
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-30-at-01.22.49-160x160.jpeg

آیسا مصباح پور

کارشناس امور بین الملل
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-30-at-01.23.07-160x160.jpeg

صبا حسینی

کارشناس کمیته مقالات
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/10/IMG_20201014_202959-160x160.jpg

الهام عیوض زاده

امور سایت و پشتیبانی نرم افزار