گپ میت

یکی از کارکردهای مهم کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری به عنوان بزرگترین گردهمایی سالیانه فعالان، علاقه مندان و بخش سیاستگذاری، آکادمیک و صنعت، رویکرد شبکه سازی این رویداد است. در طی ادوار گذشته دیدار فعالان مدیریت فناوری و نوآوری در فواصل برنامه های کنفرانس و در طی نشست های تخصصی و بخش های متنوع کنفرانس انجام می گرفت. لکن به دلیل پاندمی کرونا و ناگزیری از برگزاری مجازی کنفرانس، تعامل حضوری شرکت کنندکان رویداد اعم از سخنرانان و مهمانان دچار چالش شده است.
اگرچه کنفرانس سال 1400 به صورت ترکیبی (حضور و مجازی) برگزار خواهد شد، لکن دبیرخانه کنفرانس در سال جاری در راستای حداکثر سازی تعامل و شبکه سازی متخصصان و علاقه مندان این بخش، اقدام به طراحی برنامه ای برای ایجاد بستر مجازی این دیدارها نموده است. این دیدارها در فاصله یک هفته ای 13-18 آذر ماه (زمان برگزاری کنفرانس از کارگاه ها تا کنفرانس) تنظیم شده است که در مدت زمان 15-20 دقیقه برای هر دیدار با امکان اعلام درخواست از قبل و تائید متخصص مربوطه انجام خواهد گرفت.
اطلاعات جزیی، تکمیلی و لیست متخصصین در وب سایت کنفرانس قابل دسترس خواهد بود.