سخنرانان کلیدی

تهران – آذر 98
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/Besharati-1-160x160.jpg

راه‌های ارتباطی

دکتر زهره

بشارتی راد

خانم دکتر زهره بشارتی راد معاون پژوهشی مرکز توسعه نوآوری‌های انرژی برق بوده و یکی از حوزه های تخصصی فعالیت وی تاب آوری به ویژه در حوزه سیستم‌های مخابراتی است. ایشان با ارائه یک مدل ترکیبی دو فازی موفق شده است روشی جدید را برای طراحی شبکه‌های مخابراتی سیستم‌های قدرت هوشمند پیشنهاد نماید. این مدل قادر است تا حد زیادی طراحی را بر مبنای رفتار تاب‌آورانه انجام دهد. بدین منظور زهره بشارتی راد در پایان‌نامه دکترای خود در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف با توجه به آسیب پذیری‌ سیستم‌های مخابراتی در برابر چالش‌های فیزیکی و سایبری، یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی تاب‌آوری این سیستم‌ها در قالب ماتریس تاب آوری پیشنهاد داده است که این چهارچوب به طراحان کمک می‌کند تا انواع چالش‌های وارده بر سیستم و پاسخ‌های ایجاد شده را شناسایی و ارزیابی کرده و طرح نهایی را بر مبنای رفتار تاب‌آورانه آن انتخاب کند.

کشور محل فعالیت

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Iran.png

مجموعه

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2019/12/matna2.jpg