سخنرانان کلیدی

تهران – آذر 97
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Dr-Shahriar-Fakher-160x160.jpg

Dr. Shahriar Fakher


مدیر مدیریت نوآوری و فناوری شرکت HELLA

کشور محل فعالیت

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Germany.png

مجموعه

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/download-2.png

راه‌های ارتباطی