مهمان ویژه ازکشور ایتالیا

17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Loredana-Pastore-6th-International-10th-National-Conference-On-Management-Of-Technology-160x160.jpg

دکتر لوردانا پاستور

حقوق­دان و مشاور در حوزه های مالکیت فکری، به طور خاص در تمامی اشکال توافق نامه های انتقال فناوری در سطح ملی و بین­المللی، راه اندازی شرکت‌های زایشی یا استارتاپ ها، کمک به اساتید و محققان در طول روند صدور مجوز و پشتیبانی از انها در ارایه پروژه های  تحقیقاتی.

تخصص

مدیریت نوآوری، مالکیت فکری و انتقال فناوری به ­ویژه در صنعت پزشکی و داروسازی.