مهمان ویژه ازکشور ایتالیا

17 آذر سال 1395
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Eng.-Monia-Gentile-6th-International-10th-National-Conference-On-Management-Of-Technology-160x160.jpg

دکتر مانیا جنتیل

رئیس دفتر انتقال فناوری دانشگاه سانتانا و مسئول فعالیت های ثبت اختراع، صدور مجوز، مالکیت فکری IP)) در پروژه های ملی و منطقه ای و اتحادیه اروپا. همچنین مسئول حمایت از پژوهشگران در ایجاد شرکت‌های زایشی و طراحی و مدیریت پروژه در حوزه انتقال فناوری، تعریف سیاست های مالکیت فکری، ارتباط و به اشتراک گذاشتن تجارب موفق با دیگر دفاتر انتقال فناوری.

تخصص

انتقال فناوری، مالکیت فکری، ثبت اختراع.