دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی

Sector or Firm: a critical review of the knowledge base economy of Iran
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/05/Dr-Ebrahim-Souzanchi-Kashani-160x160.jpg

دکتر سوزنچی در حال حاضر  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف می باشند. دکتر سوزنچی عضو کمیته علمی کنفرانس بین‌المللی آسیالیکس بوده و در خصوص میزبانی کشور ایران برای کنفرانس آسیالیکس 2017 در زمینه‌های علمی و اجرایی نقش بسیار موثری را ایفا نموده‌اند. ایشان دارای مدرک دکترای سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری از دانشکده مدیریت و اقتصاد، مرکز تحقیقات سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری، دانشگاه ساسکس انگلستان و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)از دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف می باشند.


مباحث بررسی شده در این سخنرانی

7 شهریور 1396

  • ASIALICS 2017
  • Statistics
  • Innovation Survey
  • Technology based firms
  • Iranian data
  • Classification of sectors
  • Analysis
  • HMT‐LMT sectors in more advanced countries
  • HMT – LMT sectors in Iran and advanced countries
  • HMT sectors vs. TBFs in Iran

دانلود فایل ارائه

دانلود ویدیو – حجم: 21 مگابایت – 14 دقیقه

Loading the player…