تخفیف خرید کتاب

  • انتشارات آریانا قلم
  • انتشارات راه پرداخت
  • کتب انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  • موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع
  • فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری
  • فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری
  • راچونه
انتشارات آریانا قلم

روش خرید: مجازی


مهلت استفاده از کد: 13 تا 20 آذر


میزان تخفیف: 10-15%


انتشارات راه پرداخت

حضوری و مجازی


مهلت استفاده از کد: 13 تا 20 آذر


میزان تخفیف: 30%


کتب انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری
فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری
راچونه