محورهای کنفرانس


 • محور اصلی کنفرانس چهاردهم (1400)
 • محور اصلی کنفرانس سیزدهم (1398)
 • محور اصلی کنفرانس دوازدهم (1397)
 • محور اصلی کنفرانس یازدهم (1396)
 • محور اصلی کنفرانس دهم (1395)
 • محور اصلی کنفرانس نهم (1394)
 • محور اصلی کنفرانس هشتم (1393)
 • محور اصلی کنفرانس هفتم (1392)
 • محور اصلی کنفرانس ششم (1391)
 • محور اصلی کنفرانس پنجم (1390)
محور اصلی کنفرانس چهاردهم (1400)

در مسیر رشد اقتصادی دانش بنیان


محورهای اختصاصی

 • نقش فناوری و نوآوری در بهره وری اقتصادی
 • مدیریت فناوری و نوآوری در شرکت‌های دولتی
 • تسری و رسوخ علم فناوری و نوآوری به صنایع سنتی
 • گفتمان سازی در حرکت به سوی دانش­ بنیان کردن اقتصادی
 • پارادایم های نوظهور در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری
 • چالش‌ها و راهکار‌های پیاده‌سازی مدل‌های فناورانه و نوآورانه در صنایع دارای مزیت نسبی رقابتی اقتصادی (صنایع فرهنگی، خلاق، کشاورزی، سلامت، انرژی، دیجیتال، …)

محورهای عمومی

 • ارزیابی فناوری
 • دیپلماسی فناوری
 • هوشمندی فناوری
 • کارآفرینی فناورانه
 • مدیریت مالکیت فکری
 • مدیریت راهبردی فناوری
 • آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری
 • تجاری سازی دانش و فناوری
 • سیاستگذاری فناوری و نوآوری
 • نوآوری باز و شبکه های نوآوری
 • تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری
 • مدیریت دانش در خدمت توسعه فناوری
 • مدیریت نوآوری و توسعه محصولات جدید
 • پژوهش در حوزه آموزش مدیریت فناوری و نوآوری
محور اصلی کنفرانس سیزدهم (1398)

نقش مدیریت فناوری و نوآوری در ارتقای تاب‌آوری ملی و توسعه پایدار


نقش مدیریت فناوری و نوآوری در ارتقای تاب‌آوری ملی و توسعه پایدار

جهان معاصر با انواع تهدیدات انسانی و طبیعی روبروست. از ابتدای قرن 21 تاکنون علیرغم رفاه و پیشرفتهای غیر قابل انکار حاصل از توسعه فناوری های جدید، جهان با چالشهای متعدد و گسترده ای مواجه بوده که آثار مخرب عمیقی را بر روی سیستمهای مهندسی، اجتماعی،  اقتصادی، و همچنین محیط زیست ایجاد کرده اند.

مفاهیمی چون قابلیت اعتماد،  ایمنی، امنیت،  و کیفیت سرویس که مبانی لازم برای توسعه کمی و کیفی سیستمها و سرویسهای پیشرفته را ایجاد کرده اند، برای بنای سیستمها و سرویسهایی که بتوانند در مواجهه با تهدیدات درون سیستمی و برون سیستمی همچنان به عملکرد خود ادامه دهند ، جامعیت کافی را ندارند. اگرچه تلاشهایی که بر مبنای اینگونه مفاهیم انجام شده منجر به اجتناب و تخفیف آثار  شدید چالشهای مخرب شده و به نتایج درخشانی منجر شده اند، ولی هنوز دستیابی به رویکرد جامعی برای بهبود تاب آوری کلی بشریت و کشورها ضروری می باشد.

محققین تعاریف متعددی را برای تاب اوری در حوزه های تخصصی مختلف ارائه کرده و مباحث نظری پیرامون مفهوم تاب آوری در این حوزه ها در جریان می باشند. این حوزه های تخصصی از محیط زیست و روانشناسی و علوم سیاسی تا اقتصاد و علوم مهندسی و زیر ساختهای حیاتی را شامل می شوند.

از دیدگاه سیستمی، تاب‌ آوری یک رویکرد جامع تمام مخاطره  است که در آن علاوه برتاکید برحفاظت  و مقاومت، ظرفیت ها و برنامه های لازم برای آمادگی، تخفیف، انطباق، پاسخ، و بازیابی  سریع یک سیستم در مواجهه با رویدادهای مخرب پیش بینی پذیر ویا پیش بینی ناپذیر در داخل و یا خارج از آن، ایجاد می شود. تاب آوری یک زمینه جدید تحقیقاتی در دنیا است که مباحث نظری و عملی سیستم‌های پیچیده مهندسی، اقتصادی، و اجتماعی را در کنار ملاحظات مدیریتی آنها در بر می‌گیرد.

بر اهمیت تاب‌آوری سیستم‌ها و زیر ساخت‌های حیاتی در کشورهای پیشرفته توجه بیشتری می‌شود، کشورهایی که به سطح قابل قبولی از کیفیت و قابلیت سیستم‌ها و زیرساخت‌ها در شرایط محیطی عادی و طبیعی رسیده‌اند و در صدد هستند که این سطح را در شرایط چالش و بحران و حوادث درونی و بیرونی نیز حفظ کنند. در این راستا درگزارش ویژه مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013، به مفهوم تاب آوری در سطح ملی پرداخته شده و ویژگیها و عملکردهای تاب آورانه  (استحکام، افزونگی، پرتدبیری، پاسخ دهندگی، و خودبازیابی) در زیر سیستمهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، زیر ساختی، و حکمرانی کشورها مورد بحث قرار گرفته است. در هر یک از این زیر سیستمها، فناوری در هر دو بعد متعامد چالش- عملکرد تاثیر گذار بوده و از اینرو مدیریت فناوری می تواند در شناسایی، تحلیل، و ارتقای عملکرد تاب آورانه این زیر سیستمها، نقش آفرینی کند.

دانش تاب آوری در مراحل اولیه تکوین و تکامل خود در سطح جهان است. تعداد قابل توجهی از موسسات تحقیقاتی دولتی و خصوصی، دانشگاهها، مراکز استاندارد و مشاوره، مشغول تحقیق و مطالعه و ارائه راهکارها و ایجاد استاندارد در این حوزه جدید دانش سیستمی هستند. انجمنهای علمی و تخصصی به این منظور شکل گرفته و کنفرانسها و سمینارهای متعددی حول این موضوع تشکیل شده است.

کشور ما با چالشها ی متنوعی روبرو می باشد. از یک سو چالشهای طبیعی مانند سیل و زلزله، زیرساختهای حیاتی کشور را تهدید کرده و از سوی دیگر چالشهایی ساخته دست بشر نظیر تحریم و یا فساد و سوء مدیریت، نظامهای مالی و اقتصادی کشور را به شدت درگیر کرده اند. چالشهای مرتبط با ظهور فناوری های جدید و نحوه مواجهه با آنها را نیز می توان به این مجموعه از چالشها اضافه کرد. در این میان آسیب پذیری درونی زیر ساختها و سامانه ها به دلایلی که عمدتا مرتبط با عدم رعایت اصول تاب آوری در مراحل مختلف طراحی، ساخت، نظارت، و بهره برداری آنها می باشند نیز قابل توجه بوده و همین امر تداوم عملکرد مورد قبول را در شرایط چالشی با  دشواری بیشتری مواجه می کند.

با توجه به مجموعه موارد بر شمرده، ضروری می نماید که جامعه علمی کشور به مقوله تاب آوری در ابعاد مختلف آن به صورت عمیقتری پرداخته، از اینرو تم اصلی سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری در سال جاری به شرح زیرتعیین گردیده است:

محورهای تخصصی کنفرانس:

 •  ملاحظات حال و آینده برای توسعه تاب‌آور کشور
 • کلان روندهای فناوری و توسعه پایدار
 • توسعه پایدار و چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم
 • نقش اکوسیستم استارتاپی در توسعه پایدار
 • اهمیت تنوع (فرهنگی، اجتماعی، فنی و … ) در نوآوری و توسعه تاب‌آور
 • نقش بخش دولتی، نیمه دولتی و خصوصی کشور در توسعه توان ملی نوآوری
 • صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی
 • همکاری‌های فناورانه بین المللی در فضای تحریم
 • نقش استانداردها در توسعه و بلوغ مدیریت نوآوری در سطح بنگاه

محور های عمومی کنفرانس:

 • مدیریت راهبردی فناوری
 • مدیریت مالکیت فکری
 • مدیریت پژوهش و توسعه
 • مدیریت نوآوری و توسعه محصولات جدید
 • 5مدیریت دانش در خدمت توسعه فناوری
 • نوآوری باز و شبکه های نوآوری
 •  تجاری سازی دانش و فناوری
 • کارآفرینی فناورانه
 • تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری
 • آینده پژوهی و آینده نگاری
 • ارزیابی فناوری
 • هوشمندی فناوری
 • سیاستگذاری فناوری و نوآوری
 • پژوهش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری
 • دیپلماسی فناوری
محور اصلی کنفرانس دوازدهم (1397)

تحولات فناورانه، زیست‌بوم نوآوری و مدل‌های کسب و کار آینده

محور اصلی کنفرانس یازدهم (1396)

یادگیری فناورانه، نوآوری و همپایی در بستر تعاملات بین‌المللی

محور اصلی کنفرانس دهم (1395)

یادگیری فناورانه و رقابت‌پذیری در عصر تعاملات بین‌المللی

محور اصلی کنفرانس نهم (1394)

یادگیری و نوآوری فناورانه در بنگاه‌های بزرگ و شبکه‌ها

محور اصلی کنفرانس هشتم (1393)

نوآوری و تجاری سازی دانش و فناوری با تاکید بر نقش شبکه بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش بنیان

محور اصلی کنفرانس هفتم (1392)

نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها در توسعه فناوری

محور اصلی کنفرانس ششم (1391)

مدیریت فناوری در خدمت رقابت‌پذیری ملی و رفاه اجتماعی

محور اصلی کنفرانس پنجم (1390)

مدیریت فناوری در کشورهای در حال توسعه با رویکرد الگوی بومی توسعه فناوری


https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Site-FA-Rev00-1.png

با ما در ارتباط باشید …

88615889- 021
89780758- 021
دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری