برنامه زمانبندی

17 تا 18 آذر سال 1395
روز اول

چهارشنبه | 17 آذر 1395


تلاوت قرآن و پخش سرود ملی

8:30-8:45 | سالن آزادگان (150 نفره)

دکتر منوچهر منطقی

سخنرانی افتتاحیه

8:45-9:15 | سالن آزادگان (150 نفره)


مائورو کونچاتوری

—–

10:15-10:45 | سالن آزادگان (150 نفره)


دکتر علینقی مشایخی

بررسی نقشه جامع علمی و ضرورت اصلاح آن

9:15-9:45 | سالن آزادگان (150 نفره)


پروفسور کیون لی

چرخه catch up و تغییرات در رهبری صنعت

9:45-10:15 | سالن آزادگان (150 نفره)


دکتر مارسل بوگرز

نوآوری باز

10:15-10:45 | سالن آزادگان (150 نفره)


پذیرایی و شبکه سازی

10:45-11:15 | سالن آزادگان (150 نفره)

پانل گفتگوی سیاستی با موضوع پیوست فناوری

11:15-12:45 | سالن آزادگان (150 نفره)

مشاهده ویدئوی پانل

دکتر شامیکا سیریمان

اولویت فناوری در نقشه علمی جامع ایران

14:00-14:30 | سالن آزادگان (150 نفره)

مایکل لیم

STI Policy Review of I.R. Iran

14:00-14:30 | سالن آزادگان (150 نفره)

نماز و ناهار

12:45-14:00 | سالن آزادگان (150 نفره)

ایران و ایتالیا در حوزه فناوری و نوآوری

14:30-16:00 | سالن آزادگان (150 نفره)

مشاهده ویدئوی پانل

پذیرایی و شبکه سازی

16:00-16:30 | سالن آزادگان (150 نفره)

ایران و ایتالیا در حوزه فناوری و نوآوری

16:30-18:00 | سالن آزادگان (150 نفره)

مشاهده ویدئوی پانل
روز دوم

پنج شنبه | 18 آذر 1395


پذیرش

8:00-8:30

دکتر پر استنیوس

مشاور مدیریت جهانی و شرکت خدمات حرفه ای

8:00-8:30 | سالن کاسپین (280 نفره)


پانل تخصصی

بازیگران توسعه اقتصاد دانش بنیان، هماهنگی و هم افزایی

9:00-10:30 | سالن کاسپین (280 نفره)

مشاهده ویدئوی پانل

دبیر پانل

حمیدرضا فقیه
پانل تخصصی

نقش استانداردسازی در یادگیری فناورانه و رقابت پذیری

9:00-10:30 | سالن توسن (70 نفره)

مشاهده ویدئوی پانل

پانل تخصصی

ضرورت و الزامات مالی و نهادی ورود به شبکه تامین جهانی

9:00-10:30 | سالن گلشن (70 نفره)

مشاهده ویدئوی پانل

پذیرایی و شبکه سازی

10:30-11:00

ارئه مقاله

11:00-12:30 | سالن کاسپین (280 نفره)

مشاهده ویدئوی پانل
 • مقاله| نگاشت کارکردی نهادی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران
  (روح الله ماقبل)
 • مقاله| بررسی تطبیقی پویایی تعاملات دانشگاه صنعت دولت در پژژوهش هژای –
  فناوری نانوی ایران و سوئیس (حمیدرضا ضرغامی)
 • مقاله| مدلی اکتشافی برای توسعه نوآوری مبتنی بر توسعه دهندگان کسب وکارهای دانش بنیان در صنعت میاندست و پاییندست پتروشیمی (مهدی صدقیانی)
 • مقاله| مدلسازی تاثیرات آیندهنگاری برنوآوری به کمک روش فراترکیب (فرهاد نظری زاده)

ارئه مقاله

11:00-12:30 | سالن کاسپین (280 نفره)

مشاهده ویدئوی پانل
 • Paper: Crowdsourcing for Business Model Innovation: The case of Digikala (پریا رئوفی)
 • مقاله| بررسی رفتار و عملکرد شرکتهای دانشبنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی (نیلوفر ردائی)
 • مقاله| کسب دانش و قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سژامانه هژای پیچیژده در کشورهای در حال توسعه: مورد مطالعه توربین گازی IGT25 (مصطفی صفدری رنجبر)
 • مقاله| شناسایی و اولویت بندی ریسک های همکژاری فناورانژه بژا اسژتفاده از GRA در پروژه های حوزه نفت و گاز (مریم ایوبی)