هفتمین کنفرانس بین‌المللی و یازدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری ونوآوری وچهاردهمین کنفرانس بین‌المللی آسیالیکس2017

7 تا 9 شهریور1396-تهران-دانشگاه شهید بهشتی
روز اول

سه شنبه | 7 شهریور 1396


تلاوت قرآن و پخش سرود ملی

8:45-9:00 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)

دکتر منوچهر منطقی

رئیس کنفرانس و رییس انجمن مدیریت فناوری ایران

9:00-9:30 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
خیرمقدم و معرفی کنفرانس
مشاهده سخنرانی

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Manouchehr-Manteghi-160x160.jpg

عباس علی‌آبادی

مدیرعامل گروه مپنا

9:30-10:00| سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
یادگیری و توسعه فناوری: تجربه مپنا؛
مشاهده سخنرانی

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/10/Dr-Aliabadi-160x160.jpg

علی ملکی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

10:00-10:30 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
پارادوکس سیاستگذاری علم و فناوری در ایران: تحلیل نقش ساختار قدرت و نهادها؛
مشاهده سخنرانی

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/05/Ali_Maleki-160x160.jpg

پذیرایی و شبکه سازی

10:30-11:15

بانک پاسارگاد و شرکت فناپ

پانل تخصصی 1

11:15-12:45| سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
تجربه ای متفاوت از مواجهه با ICT: تجربه بانک پاسارگاد در شکل دهی فناپ
مشاهده سخنرانی‌ها

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/10/Fanap-Pasargad-pannel.jpg

مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور

پانل تخصصی 2

10:15-10:45 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
نهادها و پیچیدگی اقتصادی در صنعت ایران
مشاهده سخنرانی‌ها

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/05/12-ok-160x160.jpg

مرکز استاندارد دفاعی ایران

پانل تخصصی 3

10:15-10:45 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
نقش استانداردسازی در هم‌پایی فناورانه
مشاهده سخنرانی‌ها

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/10/Estandard-160x160.jpg

مصطفی بغدادی

رئیس دپارتمان ارزیابی

14:00-14:30| سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
ارایه گزارش اولیه از فرآیند پنجمین دوره جایزه
مشاهده سخنرانی‌ها

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/10/MostafaBaghdadi-160x160.jpg

مهدی محمدی

رییس دبیرخانه علمی و اجرایی

14:30-15:00| سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
ارایه گزارش علمی جایزه
مشاهده سخنرانی‌ها

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/10/MehdiMOHAMMADI2-160x160.jpg

پانل1: آیا شرکت‌های ایرانی آمادگی همپایی و همکاری فناورانه بین‌المللی دارند؟

15:00-15:30 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)

مشاهده ویدئوی پانل


پانل تخصصی 4: نوآوری اجتماعی، رویکرد نوین تامین نیازها و مقابله با چالش‌های پیچیده جامعه

14:00-15:30 | سالن علامه طباطیایی(طبقه اول)
بانک قرض الحسنه رسالت و پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف

مشاهده ویدئوی پانل
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/10/Resalat-siyasatgozari-pannel.jpg

پانل تخصصی 5: نوآوری به سبک

14:00-15:30 | سالن خوارزمی (طبقه دوم)
پاسارگاد: تجربه شرکت شناسا و مرکز نوآوری
شرکت فناپ

مشاهده ویدئوی پانل
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/10/Pasargad-shenasa.jpg

اهدای جوایز سطح تعهد و توانمندی تک‌ستاره

10:30-11:15

پانل دوم: از بنیانگذار تا شرکت

16:00-17:00 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)

مشاهده ویدئوی پانل

بهزاد سلطانی

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و رئیس کمیته راهبری جایزه

17:00-17:30| سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
مشاهده سخنرانی‌ها

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Behzad-Soltani-160x160.jpg

اهدای جوایز سطح توانمندی دوستاره به بالا

سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)

روز دوم

چهارشنبه | 8 شهریور 1396


ابراهیم سوزنچی

عضو هیات علمی دانشگاه شریف

8:30-9:00 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
مشاهده سخنرانی

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/05/Dr-Ebrahim-Souzanchi-Kashani-160x160.jpg

پاتارا پونگ

رئیس کمیته علمی آسیالیکس

9:00-9:30 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
مشاهده سخنرانی

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/05/Prof-Patarapong-Intarakumnerd-160x160.jpg

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

توسعه اکوسیستم نوآوری و بسترهای نهادی آن

9:30-11:30 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
پانل تخصصی 6
مشاهده سخنرانی

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/05/207-ok-160x160.jpg

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

نقش پیوست فناوری قراردادهای نفتی ایران در اجرای راهبرد جهش فناورانه نفت

11:30-13:30 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)
پانل تخصصی 7
مشاهده سخنرانی

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/05/208-ok-160x160.jpg

ارئه مقاله

Sectoral varieties of innovation

14:00-15:30 | سالن پروین اعتصامی (طبقه سوم)

 • Javad Nickpayam: Innovation and creativity in the video game industry: the balance of exploration and exploitation activities?
 • Mohammad Goshtasbi, Mahmoud Zamani, Bahareh Moheban: Innovative effect of environmental turbulence and strategic orientation on firm performance: Evidence from the field
 • Muhammad Salim: Opportunities and challenges  of smart Microgrid in Pakistan

ارئه مقاله

Country Case Studies

14:00-15:30 | سالن پروین اعتصامی (طبقه سوم)

 • Cho Hyun-Dae: Public Research System of Korea: Features, Issues and Implications for Developing Countries
 • Intarakumnerd Patarapong: Technological Upgrading in Global Value Chain: Thai Experiences
 • Ebrahim Souzanchi Kashani, Mahboubeh Noorizadeh: Innovation in Low-Medium-Tech and High-Medium-Tech sectors in the context of developing countries: Examining their distinctive features in Iran based on Innovation survey

ارئه مقاله

Innovation within firms

14:00-15:30 | سالن پروین اعتصامی (طبقه سوم)

 • Elham mohseni, nima mokhtarzadeh, mehdi mohammadi: Studying The effect of technology intelligence on the Innovation performance of firms with emphasis on the role of mediator variable open innovation: case study Knowledge-based companies
 • Alireza Booshehri: Technology Strategy and Firm Performance
 • Yasushi Ueki: Organizational characteristics of innovative firms with and without R&D department in Vietnam

ارئه مقاله

Innovation and Technology in SMEs

14:00-15:30 | سالن استاد شهریار (طبقه سوم)

 • Maryam rozesara, Mohsen Farahmand Dehghanpour, Mojtaba bahiraee: Iranian Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Access to Standards: Policy Recommendations for Enabling SMEs to Achieve Benefit From Standards and Standardization
 • Yalman Ansari: Business Model Innovation for Small-scale Online Sellers.
 • Zulfiqar Hussain Pathan: DOES ADOPTION OF TECHNOLOGIES IS SLOWER IN SMES: WHY?

ارئه مقاله

University-Government-Industry relationships

16:00-17:30 | سالن ابوریحان بیرونی (طبقه همکف)

 • Ebrahim Souzanchi Kashani, Hamid Reza Zarghami, Mostafa Jafari: Quantifying the Triple Helix relationship in nano-technology: A comparative study on Iran and Switzerland
 • Maryam Ayoubi, Seyyed Reza Salami: A Model for the Relationship between Research and Technology Organizations (RTOs) and Industry Case Study: Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
 • Safora Allahy, Zahra  Mohammadhashemi, Fahime  Zamani: The functions of intermediary organizations in innovation process: case of science and technology park

ارئه مقاله

Technology, measures and impacts

16:00-17:30 | سالن علامه طباطبایی (طبقه اول)

 • Mohammad Goshtasbi, Mahmoud Zamani, Maryam Pakniyat, Manochehr Manteghi: Technological supplier integration and product innovation outcomes: moderation effect of technology uncertainty
 • Arnoosh Shakeri, Mohammad Ali Shafia: Utilizing MCDM methods to determine the price of technology
 • Byung-Keun Kim: Testing ex ante and ex post patent value indicators with patent renewal information

ارئه مقاله

Technology transfer

16:00-17:30 | سالن خوارزمی (طبقه دوم)

 • Ehsan bahman ziari, Kiarash Faratsh, Shahram Hashem nia: The Impact of Technology Acquisition & Exploitation on Organizational Innovation and Organizational Performance
 • Maryam Mohammadi: The analysis of Technology Transfer for Iranian oil Contracts; the case study analysis of new IPC Models
 • Sepehr Ghazinoory, Ammar Ali, AliReza Hassanzadeh, Mehdi Majidpour: Assessing the effect of technology transfer actors on technological learning: The case study of the Syrian textile industry

ارئه مقاله

Sectors, Catch-up and Capabilities

16:00-17:30 | سالن استاد شهریار (طبقه سوم)

 • Tahereh Miremadi: Catching up during the international sanctions against Iran; The case of Radio-pharmaceuticals
 • Motoko Kawano: Technological Capability Building of Rubber Manufacturing Industry in Malaysia
 • Pejman Haghpanah: Managerial capabilities auditing for an efficient technology transfer (Case study: Iranian ICT Firms)

روز سوم

پنج‌شنبه | 9 شهریور 1396


ارئه مقاله

Learning and collaboration

8:30-10:00 | سالن علامه طباطیایی (طبقه اول)

 • Maryam Faghei, Nima Mokhtarzadeh Acquiring core competence knowledge: The key factors affecting knowledge transfer success
 • Reza Keyvan, Mehdi Majidpour Evaluating strategic collaboration using project management perspective: the case of Renault Pars
 • John Webb International Collaboration: an Australian perspective from Asia

ارئه مقاله

National and Regional Innovation Systems

8:30-10:00 | سالن خوارزمی (طبقه دوم)

 • Ebrahim Souzanchi Kashani, Saeed Roshani: Evolution of innovation system literature: examining the intellectual bases and emerging trends
 • Maryam rozesara, atieh safardoust, reza salami: Analysis of the relationships of the triple helix system in the knowledge-based economy of Iran 
 • Iffat Batool Naqvi: From SUPPLIERS to NODES in Global Value Chains: An up-gradation of the ICT cluster of Pakistan through regional and national innovation systems

ارئه مقاله

Sectoral and technological systems of innovation

8:30-10:00 | سالن پروین اعتصامی (طبقه سوم)

 • akbar mohammadi, Mahdi Sadaghiani, Milad Yadollahi, Amir Albadvi  Identifying The Key Actors of Innovation Ecosystem in Downstream Petrochemical Industry of Iran
 • Bahman Kargar Shahamat, Mohammad Reza Taghva, Seyyed Habibollah Tabatabaian, Jamshid Salehi Sadaghiani Iran’s Pharmaceutical Sectoral Innovation System
 • Rohallah maghabl, karim nadery mahdei, mehdi mohammadi  Assessment the functional gap of Nanotechnological Innovation System in the Agricultural Sector of Iran

ارئه مقاله

International benchmarks

8:30-10:00 | سالن پروین اعتصامی (طبقه سوم)

 • Mohammad Saremi, Kiarash Fartash The diverse impact of absorptive capacity on competitiveness based on the development state
 • Kong Rae Lee Sectoral and country differences in convergence innovation: comparisons with Korea, China, Japan and Taiwan
 • Masatsugu Tsuji Innovation Process with Informal R&D Unit among Firms in ASEAN Countries

پذیرایی و شبکه سازی

10:30-11:15

ارئه مقاله

Innovation policy

10:30-12:00 | سالن علامه طباطیایی (طبقه اول)

 • Hossein Heirani, Nasser Bagheri moghadam, Mahdi Hamidi, Seyed Mahdi Cheheltani: Conceptual model of Technology Appendix of Iran upstream oil contracts.
 • Mohammadreza Attarpour, Mahdi Elyasi, Mohammad Sadegh  Saremi: A Policy Framework for development and diffusion of knowledge-based products: an experience of designing innovation policy in Iran
 • Mostafa Safdari Ranjbar, Hossein Rahmanseresht, Manochehr Manteghi, Seyed Soroush Ghazinoori: Dynamism of Iran’s Government Policies meantime Formation and Evolution of Gas Turbine Industry as a Complex Product System

پانل تخصصی 8: چگونگی حمایت از نوآوری و توسعه فناوری در فضای اقتصاد دانش بنیان کشور

10:30-12:00 | سالن خوارزمی (طبقه دوم)
صندوق نوآوری و شکوفایی

مشاهده ویدئوی پانل
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/05/13-ok.jpg

ارئه مقاله

Research, innovation and universities

10:30-12:00 | سالن استاد شهریار (طبقه سوم)

 • Leila  Namdarian: Towards an understanding of the commercialization drivers of research findings in Iran
 • Byung-Keun Kim: Predictive Factors for Research Productivity: Faculty, Research, and Grant
 • Rajeev Balakrishnan: Research And Development Management In Universities Of India: An Exploratory Study Of Selected Universities In Kerala

پانل تخصصی 9: حکمرانی خوب در تامین مالی نوآوری: مروری بر دو دهه تجربه ایران

10:30-12:00 | سالن پروین اعتصامی (طبقه سوم)
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

مشاهده ویدئوی پانل
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/10/Saha.jpg