اعضای هیئت رئیسه کنفرانس

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Manouchehr-Manteghi-160x160.jpg

منوچهر منطقی

رئیس کنفرانس
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Mohammadreza-Arasti-160x160.jpg

محمد رضا آراستی

رئیس کمیته علمی کنفرانس
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Soroosh-Ghazi-Noori-160x160.jpg

سید سروش قاضی نوری

رییس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/IMG_20200927_191156-160x160.jpg

میترا امین لو

رئیس کمیته اجرایی کنفرانس

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2017/04/Dr.-Kamran-Bagheri-6th-International-10th-National-Conference-On-Management-Of-Technology-02-160x160.jpg

سید کامران باقری

دبیر امور بین‌الملل
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/11/667ce70b-f3e8-4232-9de6-917aeee5c660-160x160.jpg

هادی نیلفروشان

دبیر کمیته مقالات و مستند سازی تجارب
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2020/09/hesam-160x160-1-160x160.jpg

حسام زند حسامی

دبیر کمیته پانل های تخصصی