سخنرانان کلیدی

تهران – آذر 97
https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Arash-Ashooriha-160x160.jpg

Arash Ashouriha

معاون ارشد فناوری و نوآوری شرکت Deutsche Telekom

کشور محل فعالیت

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/Germany.png

مجموعه

https://2021.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/08/download-1-1.png

راه‌های ارتباطی